header
Zemlja
 

Linkovi

blue
GREEN PEACE
green bullet
WWF
green bullet
IUCN
blue
UNESCO

EKOLOŠKO ŠUMARSKI CENTAR SYLVA

Ekoško-šumarski centar „Sylva“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, šumarstva, poljoprivrede, vodoprivrede, geologije i turizma."Osećaj građanske odgovornosti započinje sa poštovanjem šume"


Denis de Rougemont (1906-1985)
Zakon o javnim nabavkama

Agencija za borbu protiv korupcije


Ciljevi Udruženja (izvod iz statuta):

 • promocija zaštite biodiverziteta, geodiverziteta, predeonog i kulturološkog diverziteta

 • promocija i širenje principa ekološke etike

 • promocija zaštite životne sredine na principima održivog razvoja

 • promocija zaštita retkih i zaštičenih biljnih i životinskih vrsta

 • promocija zaštita šuma i šumskih ekosistema,

 • promocija zaštite voda i vodotoka sa posebnim akcentom na zastitu izvorišta

 • promocija mogućnosti proizvodnje zdrave hrane

 • edukacija građana, posebno dece i mladih, o značaju čuvanja i zaštite životne sredine

 • organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa

 • edukacija stanovništva o značaju i očuvanju prirodnih resursa

 • saradnja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

 • saradnja sa Institutima i Fakultetima u zemlji i inostranstvu.